Residus Municipals

Es consideren residus municipals, d’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària. Un subgrup d’aquests residus el constitueixen els residus comercials, definits com aquells residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquest subgrup, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals. Els residus municipals, per la seva importància estratègica i la seva presència en el conjunt de la societat, disposen d’un programa de gestió, d’una planificació d’infraestructures i d’un model de gestió específics. El model de gestió vigent i les bases de la planificació es fonamenten, entre d’altres, en els principis de proximitat, de suficiència i de responsabilitat del productor, i també en la jerarquia establerta per a les diferents formes de gestió, que dóna prioritat a les actuacions de prevenció, a la recollida selectiva.

Rebuig
la cendra, les burilles, les compreses i els bolquers, el cotó, la llana, les restes d’escombrada… El rebuig cal llençar-lo dins d’una bossa de plàstic a l’interior dels contenidors de color gris que trobem al carrer. La recollida d’aquests contenidor es realitza cada dia menys els diumenges i festius. El destí d’aquests residus és a l’abocador de Lloret de Mar.

FORM (orgànica)

la fracció orgànica dels residus és una part molt important de les nostres deixalles. El destí d’aquesta és la planta de compostage que tenim a Santa Coloma i que transforma aquest residu en “compost”, un adob útil en jardineria i en agricultura. Els contenidors són més petits i tenen la tapa de color marró. Els residus s’han de llençar tancats en una bossa tancada per evitar males olors (millor si és compostable). Una altra manera de gestionar el residu orgànic és a través del compostatge casolà . Fer compostatge és molt senzill i ho podeu fer tots aquells que tingueu jardí, hort i ganes de participar en la campanya de compostatge casolà que ja està en funcionament a tota la comarca. A tots els compostaires se’ls facilita un compostador, es realitzen tallers formatius i es posa a disposició tècnics especialitzats que us resoldran qualsevol dubte que pugui sorgir durant el procés. Per a més informació poseu-vos amb contacte amb l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament.

Paper i cartró

el paper i cartró s’ha de col•locar als contenidors de caixa o iglú de color blau, o també als contenidors amb la tapa blava en el centre. El cartró es porta al recuperador per convertir-lo en cartró o paper reciclat. Cal recordar que el cartró cal plegar-lo per tal de permetre que el contenidor no s’ompli tant ràpidament i que en pugin fer ús un major nombre de ciutadans.

Vidre

el vidre és un material reciclable al 100% i a més el seu reciclatge estalvia una gran quantitat d’energia. El vidre també es porta al recuperador, que en fa la separació per colors, el neteja i després el fon per tornar a fabricar-ne. Cal dipositar el vidre als contenidors d’iglú o caixa de color verd que hi ha a la via pública. Recordeu que cal llençar el vidre durant el dia per no molestar el son dels veïns.

Envasos

els envasos és una de les fraccions que ha augmentat més els últims anys. Existeix una gran quantitat diferent d’envasos: envasos i ampolles de plàstic, tota mena de Brics (llet sucs, etc.), llaunes de refrescs i d’aliments en conserva, safates de porexpan, paper d’alumini, taps d’alumini, tota mena d’embolcalls i bosses de plàstic, etc. Tots els envasos es poden posar barrejats i tirar-los als contenidors d’iglú o caixa de color groc que hi ha a la via pública. Un cop recollits es porten a una planta de triatge on es separen els diferents materials per recuperar-los.

Restes vegetals 

aquí hi podem incloure totes les restes de poda, fulles, gespa dels nostres jardins i plantes. Hi ha ubicats en alguns punts de la població o a la deixalleria uns contenidors metàl•lics tips banyera de gran capacitat. Les restes també s’utilitzen per aconseguir el “compost”. Recordeu que no es poden abocar trastos als contenidors de vegetal, per aquest fi utilitzeu la recollida d’andròmines quinzenal o la deixalleria!!!

Residus comercials
Els diferents serveis de recollida comercial s’han de sol•licitar prèviament trucant a l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament.

  • Paper-cartró comercial: els cartrons s’han de treure davant de la porta de l’establiment els dilluns, els dijous i els dissabtes a les 13 hores (en cas de ser festius la recollida es farà el següent dia feiner). El cartró s’ha de dipositar plegat i lligat a la porta de l’establiment, de manera que permeti el pas de vianants per la vorera. Està prohibit treure el cartró barrejat amb altres materials (porexpan, plàstics, etc.) o fora de les hores indicades i en males condicions.
  • Envasos comercials: els envasos s’han de treure davant la porta de l’establiment els dimarts, els divendres i els dissabtes a les 13 hores (en cas de ser festiu la recollida es realitzarà el següent dia feiner). Els envasos s’han de dipositar dins d’una bossa de plàstic tancada a la porta de l’establiment, de manera que permeti el pas de vianants per la vorera. Està prohibit treure els envasos comercials barrejats amb altres materials (vidre, cartrons, plàstics de grans dimensions, etc.) i fora de les hores indicades i en males condicions.
  • FORM comercial: els establiments tindran el seu propi contenidor d’ús exclusiu facilitat pel servei. Aquest contenidor estarà situat a l’interior de l’establiment i es traurà a la via pública per a la seva recollida de dilluns a dissabte al matí. Els establiments són els encarregats de mantenir el contenidor en perfectes condicions. Es pot afegir en els casos necessaris prèvia petició de l’interessat un pedal d’obertura automàtica per qüestions sanitàries.
  • Vidre comercial: tindran el seu propi contenidor d’ús exclusiu facilitat pel servei. Aquest contenidor estarà situat a l’interior de l’establiment i es traurà a la via pública per a la seva recollida els dimecres a les 13h.
  • Oli vegetal comercial: el servei es realitzarà prèvia petició de l’interessat amb una trucada telefònica. Es lliurarà a cada establiment un contenidor adaptat a les seves necessitats que serà substituït per un de buit en el moment de la recollida.

Andròmines i trastos vells

La recollida porta a porta de trastos vells es realitza cada setmana a petició de l’interressat. Si vols que et vinguem a buscar un moble i el portem a la deixalleria només cal que truquis a l’ajuntament al 972840808 i t’apuntis. Recordeu que la recollida és per treure aquell trasto, moble o sofà que ja no volem, per grans quantitats cal que ho porteu directament a la deixalleria.

Minideixalleries

A les minideixalleries instal·lades a la plaça Farners i a la plaça de la Pau s’hi poden portar les bombetes, CDs i DVDs, bolígrafs i retoladors, cartutxos d’impressora, mòbils, i piles i bateries de mòbil. Nosaltres ens encarregarem que es reciclin de la millor manera possible.

Piles i fluorescents

Cada vegada que compris piles o fluorescents pots deixar les que tinguis usades, hi ha una gran quantitat d’establiments que col•laboren amb l’ajuntament per a la recollida dels mateixos i d’aquesta manera ho portem tot a la deixalleria.

Reciclatge

Estadístiques

Recursos

Servei porta a porta